Meten en interpreteren

In het eerste deel van de module komt de theorie van meten aan bod. We bespreken meetniveaus, meetonzekerheden en het doorrekenen met deze onzekerheden. In een aantal practica ervaren leerlingen de praktijk hiervan. Het tweede deel van de module gaat over het interpreteren van meetgegevens. In de eerste plaats wordt leerlingen een kritische houding aangeleerd wat interpretatie van meetgegevens betreft. Daarna bespreken we de basis van correlatie en regressie: wanneer is bewezen dat er samenhang bestaat tussen twee gemeten variabelen en zijn de resultaten te inter- en extrapoleren? Filtering van meetgegevens kan een waardevol instrument zijn bij de interpretatie. Onjuiste filtering kan echter zeer misleidend zijn. Hoe hiermee om te gaan is het laatste theoretische onderdeel van de module. Tot slot brengen de leerlingen al het geleerde in de praktijk in een eigen onderzoek. Bij dit onderzoek is het de bedoeling dat een reeks CO2-meetgegevens, afkomstig van het CO2- scholenweb, geïnterpreteerd wordt en gecorreleerd wordt aan andere meetwaarden als temperatuur en windsnelheid.